Algemene voorwaarden.

Logistiek online is de e-commerce specialist logistieke middelen op het web en maakt deel uit van de Rotom Groep. De Rotom Groep is internationaal actief met 15 vestigingen in 9 Europese landen, dagelijks zijn 400 enthousiaste medewerkers bezig met het faciliteren van logistieke middelen aan klanten in Europa. Door te bestellen bij logistiek online profiteert u van de inkoopkracht van de Rotom Groep en ontvangt u producten van goede kwaliteit.

Artikel 1Algemeen
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Rotom : Rotom N.V. de gebruiker van de algemene voorwaarden, tevens aan te duiden als verhuurder, verkoper, of opdrachtnemer; Wederpartij : de (rechts)persoon, die met Rotom een overeenkomst sluit of heeft gesloten, tevens aan te duiden als huurder, afnemer, koper of opdrachtgever.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Rotom en haar wederpartij; Goederen; Producten; Artikelen; Zaken:Voortbrengselen van productieprocessen, objecten van dienstverlening en handelswaar. De begrippen worden door elkaar gebruikt al naar gelang hun specifieke toepassing. AIle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhevige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Rotom overeengekomen te worden. Daaronder begrepen afwijkingen in offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. De toepasselijkheid van eventueel door de wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten; Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze overeenkomst laten de geldigheid en de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst onverlet. Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoeling die partijen met de onderliggende overeenkomst dan wel met deze algemene voorwaarden beoogden het dichtst benadert. De onderhevige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten, voor de uitvoering waarbij derden zijn betrokken. Bij adreswijziging van de wederpartij is deze verplicht Rotom hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 2Aanbiedingen en offertes
Alle gedagtekende aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd; Niettemin heeft Rotom het recht een aanbod binnen drie werkdagen nadat het de wederpartij bereikt heeft, te herroepen. Overeenkomsten waarbij Rotom partij is, gelden als gesloten: na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan wel; na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding door de wederpartij van een door Rotom gedaan aanbod en akkoordverklaring van Rotom hiervan; na schriftelijke bevestiging van Rotom aan de wederpartij; bij gebreke daarvan, door het feitelijk uitvoering geven aan de opdracht, zoals het afleveren en/ of installeren van de goederen en de apparatuur of het aanvangen van de werkzaamheden. Indien Rotom tijdens uitvoering van de overeenkomst mondelinge aanvullende of gewijzigde opdracht ontvangt van de wederpartij of een medewerker c.q. vertegenwoordiger van de wederpartij en de wederpartij heeft na uitvoering van de overeenkomst deze aanvulling c.q. wijziging geaccepteerd, althans niet geprotesteerd heeft ten tijde van de aanvullende c.q. gewijzigde uitvoering, dan geldt dat de aanvulling c.q. wijziging op uitdrukkelijk verzoek van de wederpartij is geschied tegen de door Rotom gehanteerde prijzen en tarieven; Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Rotom daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Rotom anders aangeeft; Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Rotom slechts, indien deze schriftelijk door Rotom zijn bevestigd; Rotom behoudt zich het recht voor om orders zonder opgaaf van redenen te weigeren; Een samengestelde prijsopgave verplicht Rotom niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding of offerte vermelde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten.

Artikel 3 Prijzen

Tenzij anders vermeld zijn de prijzen vermeld c.q. gelden deze: - in euro's; - exclusief B.T.W.; - op basis van door Rotom gehanteerde minimumhoeveelheden; - levering af Rotom; - franco aan het adres bij de wederpartij bij een factuurwaarde (exclusief BTW) van meer dan € 250,-; - exclusief kosten van emballage en/of verpakking; - exclusief in- en uitvoerrechten, alsmede enige overheidsheffing; - exclusief kosten van transport op- en overslag; - exclusief kosten van in- en uitlading; - exclusief kosten van verzekering; - exclusief kosten van kwaliteitscontroles. De door Rotom genoemde prijzen zijn gebaseerd op kostprijsfactoren zoals die gelden op de datum van aanbieding. Ingeval van verhoging van een of meerdere kostprijsfactoren is Rotom gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften. Wijkt de nieuwe prijs met meer dan 5% van de overeengekomen prijs af dan heeft de wederpartij het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Rotom in dat geval niet tot schadevergoeding gehouden. Prijsverhogingen ten gevolge van koersfluctuaties en wijzigingen in de wisselkoersen tussen Belgische en andere valuta, wanneer enige betaling in verband met de levering in andere dan Belgische valuta dient te worden uitgevoerd, zijn voor rekening van de wederpartij voorzover deze wijzigingen meer dan 5% afwijken van de koers zoals die gold op de datum van bevestiging van de overeenkomst. Prijzen zijn gebaseerd op basis van de door de wederpartij aangeleverde gegevens. Als deze gegevens onjuist blijken, dan is Rotom te allen tijde gerechtigd eventuele extra kosten in rekening te brengen. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van de op het moment van uitvoeren van de overeenkomst door Rotom gehanteerde prijzen. De uurprijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Rotom, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.

Artikel 4 Levering
De termijn van (af)levering vangt eerst aan nadat Rotom alle voor levering noodzakelijke gegevens heeft ontvangen. De overeengekomen leveringstermijnen gelden steeds bij benadering en zijn voor Rotom nimmer fatale termijnen. Overschrijding van deze termijn geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat naar eisen van redelijkheid en billijkheid van afnemer niet langer kan worden gevergd de overeenkomst in stand te laten. Ontbindt de wederpartij de overeenkomst dan vloeit daaruit voor ons geen verplichting voor tot het vergoeden van enige schade, door afnemer terzake geleden. Bij niet-tijdige (af)levering of bij het anderszins niet naleven van verplichtingen door Rotom, dient Rotom schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient haar een termijn van minimaal 14 dagen te worden gegund om alsnog na te komen tenzij redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden een langere termijn rechtvaardigen. Tenzij anders is overeengekomen, vindt levering plaats af vestiging Rotom. Het transport geschiedt vanaf een netto factuurbedrag van € 250,- franco vestiging van de wederpartij. Plaats van (af)levering is de vestiging van Rotom te Son ook in het geval artikelen van buiten Nederland rechtstreeks aan opdrachtgever worden toegezonden. Hetzelfde geldt voor die gevallen waarin Rotom, al dan niet in opdracht van de wederpartij voor het vervoer van de artikelen zorgdraagt. Iedere deelaflevering wordt als een afzonderlijke levering beschouwd en behandeld met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen. Bij aflevering geschiedt lossen steeds naast het voertuig op een verharde weg, waarmee de artikelen worden bezorgd, terwijl afnemer verplicht is de artikelen aldaar in ontvangst te nemen. De wederpartij draagt samen met Rotom zorg voor het Iossen van de goederen. De wederpartij dient te zorgen voor een geschikte plaats voor aflevering en eventuele toestemming c.q. vergunningen van overheidswege, alles voor rekening van de wederpartij. Blijft de wederpartij hiermee in gebreke dan komen de daardoor door ons te maken extra kosten geheel voor zijn rekening. De wederpartij dient erop toe te zien dat eventuele douanedocumenten / keuringsrapporten tijdig aan de verantwoordelijke autoriteiten worden geretourneerd bij gebreke waarvan de daarmee samenhangende extra kosten voor rekening van afnemer komen. Met uitzonderingvan die gevallen waarbij het vervoer van artikelen naar de wederpartij niet met eigen vervoer geschiedt, zijn op het vervoer van toepassing de Algemene Vervoers Condities c.q. de CMR-condities zoals die in de transportwereld worden gehanteerd.

Artikel 5 Modellen, afbeeldingen, hoeveelheden en maten
De in de aanbieding/advertenties/prijslijsten opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond. Het staat Rotom vrij zaken met overeenkomstige specificaties en kwaliteiten te leveren. Is aan de wederpartij een monster/afbeelding getoond, dan gaan partijen er vanuit dat dit als aanduiding is getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen. Door de wederpartij bestelde hoeveelheden worden door Rotom automatisch aangepast aan door Rotom gehanteerde minimum hoeveelheden/verpakkingseenheden. De in de overeenkomst vermelde hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven waarbij het Rotom is toegestaan maximaal 2% af te wijken van de opgegeven dan wel overeengekomen hoeveelheid. De afgeleverde hoeveelheden worden door Rotom op het afleveringsdocument vermeld. Rotom behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor niet-ingrijpende details terzake van door haar te leveren zaken te wijzigen zonder kennisgeving vooraf. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven gelden alle door Rotom opgegeven maten bij benadering. Indien de maten door de wederpartij zijn verstrekt, draagt Rotom daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid. Het door de wederpartij nadien wijzigen van opgegeven maten brengt met zich mee dat de eventueel daarmee samenhangende kosten bij de wederpartij in rekening zullen worden gebracht.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
Rotom is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht, voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. 

Artikel 7 Emballage
Tenzij uitdrukkelijk door Rotom anders vermeld, is de emballage niet in de prijs van de te leveren artikelen begrepen. Onder verpakking / emballage wordt hier niet verstaan de commerciële verpakking. Rotom berekent voor de emballage geen statiegeld, tenzij Rotom daar, van overheidswege uit, toe worden verplicht, of zulks door Rotom uitdrukkelijk wordt vermeld. Indien goederen worden afgeleverd op zogeheten Europallets of op pallets die deel uitmaken van een palletpool, zal Rotom deze pallets als emballage in rekening brengen, tenzij Rotom bij aflevering identieke, onbeschadigde pallets retour worden gegeven. Indien Rotom door de wederpartij of van overheidswege verplicht worden om bij aflevering emballage mee terug te nemen, dan komen de daarmee samenhangende kosten, daaronder eventueel de kosten van vernietiging ter plaatse begrepen, voor rekening van de wederpartij. Emballage zoals rolcontainers, kratten, dozen, pallets en dergelijke voorzover niet bestemd voor eenmalig gebruik, blijven eigendom van Rotom en worden door Rotom, mits in goede staal~, teruggenomen tegen het in rekening gebrachte bedrag. Het terug te zenden leeggoed dient gesorteerd te zijn in de desbetreffende kisten en dozen. De wederpartij blijft aansprakelijk voor de door hem toegezonden emballage, ook als daarvoor geen statiegeld wordt berekend. De wederpartij is gehouden de in zijn bezit zijnde lege retouremballage zo spoedig mogelijk aan ons te retourneren tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In rekening gebracht emballagemateriaal (statiegeld)wordt door Rotom gecrediteerd nadat dit emballagemateriaal onbeschadigd in haar magazijn is teruggekeerd Bij lichte beschadiging is het Rotom toegestaan voor minder te crediteren dan het in rekening gebrachte statiegeld. Bij zware beschadigingen wordt geen bedrag gecrediteerd en staat het emballagemateriaal ter beschikking van koper, hetgeen Rotom haar zal melden.

Artikel 8 Opslag
Indien het aan de wederpartij te wijten is dat door haar af te nemen artikelen niet door Rotom kunnen worden (af)geleverd, zal Rotom deze artikelen voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De daarmee samenhangende in-, uit- en opslagkosten komen voor rekening van de wederpartij. Indien Rotom ingevolge het vorig lid, dan wel in opdracht van de wederpartij, aan de wederpartij te leveren zaken opslaat, dan geschiedt dat op een door Rotom te bepalen wijze zonder dat Rotom terzake enige aansprakelijkheid aanvaardt. Evenmin zijn de betreffende artikelen verzekerd. Daar dient de wederpartij zelf voor zorg voor te dragen.

Artikel 9 Annulering

Indien de wederpartij, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren en het om artikelen gaat die deel uitmaken van het standaardassortiment, dan wordt bij annulering in de periode van: - 60 tot 30 dagen voor aanvang van de huurperiode 15%; - 30 tot 14 dagen voor aanvang van de huurperiode 20%; - later dan 14 dagen voor aanvang van de huurperiode 30%. van de totale orderprijs als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Rotom op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst; Overeenkomsten betrekkinghebbend op verzoek van de wederpartij vervaardigde dan wel elders, door Rotom voor de wederpartij bestelde artikelen kunnen niet worden geannuleerd.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding
Rotom is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - de wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; - na het sluiten van de overeenkomst Rotom ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt; - de wederpartij bij of tijdens de uitvoering van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd; Voorts is Rotom bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht; Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Rotom op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Rotom de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst; Rotom behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 Eigendom(svoorbehoud)
Alle door Rotom geleverde zaken blijven eigendom van Rotom, in geval van een koopovereenkomst totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met Rotom gesloten overeenkomsten is nagekomen; De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendom(svoorbehoud) van Rotom vallende zaken te verpanden, te verhuren, door te verkopen aan afnemers buiten de Benelux of op enige andere wijze te bezwaren, tenzij partijen anders zijn overeengekomen; Indien derden beslag leggen op onder eigendom(svoorbehoud) van Rotom geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Rotom zo snel mogelijk daarvan schriftelijk in kennis te stellen; De wederpartij dient de onder het eigendom(svoorbehoud) van Rotom vallende zaken te verzekeren tegen nieuwwaarde. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan Rotom; Door Rotom geleverde zaken, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt; Voor het geval dat Rotom zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Rotom of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Rotom zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12 Reclamaties
 
De wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de wederpartij onder mee te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Indien bij ontvangst van de goederen op de vrachtbrief of factuur geen opmerking is gemaakt met betrekking tot eventuele beschadigde verpakking en/of emballage geldt zulks als volledig bewijs dat de wederpartij de goederen bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen. Reclamaties over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de factuurdatum; In dit artikel wordt onder zichtbare gebreken verstaan, gebreken die de wederpartij ten tijde van (af)leveren heeft, althans had behoren, te ontdekken. Zichtbare gebreken en afwijkingen dienen op de pakbon / factuur te worden aangetekend en schriftelijk binnen 7 dagen aan verkoper te worden gemeld, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht deugdelijk te zijn. Niet zichtbare gebreken dienen door de wederpartij binnen twee dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 21 dagen na aflevering schriftelijk te worden gemeld aan Rotom. Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen wordt afnemer geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd alsdan worden reclamaties niet meer door ons in behandeling genomen. De schriftelijke reclamatie dient tenminste te bevatten een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek alsmede een opgave van verdere gegevens waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde en door afnemer afgekeurde goederen identiek zijn. Rotom dient in staat te worden gesteld ingediende reclamaties te controleren en hem de mogelijkheid geboden te worden een eventueel gebrek in de uitvoering of de levering te herstellen. De wederpartij blijft echter verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte zaken. Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen wordt opdrachtgever geacht de prestatie respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Reclamaties worden nadien niet meer in behandeling genomen. Bij onterechte reclamaties staat het Rotom vrij de kosten van onderzoek in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclamaties naar het oordeel van Rotom juist zijn, zal opdrachtnemer naar zijn keuze opnieuw presteren door nieuwe zaken leveren, dan wel de gebreken herstellen, dan wel de zaken terugnemen onder creditering van de (koop)prijs. Uitdrukkelijk bepaald is dat gevolgschade niet wordt vergoed. Indien nieuwe goederen geleverd worden of de (koop)prijs wordt gerestitueerd, staat het ter bepaling van Rotom of de goederen waarvoor terecht gereclameerd is retour genomen dienen te worden. In geval van gedeeltelijke of totale vervanging of vergoeding van artikelen, wordt rekening gehouden met: het reeds verbruikte deel; een door de wederpartij te betalen vergoeding in verband met gebruik; een waardedaling door ouderdom, gebruik of slijtage. Indien de klachten een deel van de geleverde artikelen betreffen kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij tenzij de geleverde partij in een dergelijk geval redelijkerwijze niet als bruikbaar te beschouwen is. Rotom is niet gehouden klachten over gebreken te accepteren en te onderzoeken indien de wederpartij niet op stipte wijze zijn betalingsverplichtingen dan wel andere verplichtingen jegens Rotom is nagekomen en ook niet in het geval dat derden al dan niet op last van de wederpartij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rotom, enige wijziging of reparatie aan de door Rotom geleverde goederen hebben aangebracht respectievelijk hebben verricht. Rotom zal bij eventuele terechte reclamaties, slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het hiernavolgende onder “Aansprakelijkheid” bepaalde.

Artikel 13 Betaling
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden middels storting of overmaking op een door Rotom aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum in een door Rotom aan te geven valuta. Rotom is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst betaling van voorschotbedragen te verlangen c.q. in rekening te brengen. Na ontvangst van het voorschotbedrag zal Rotom met de uitvoering aanvangen; Het staat Rotom vrij betaling van (een deel van de factuur) te verlangen, alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan. Indien Rotom, nadat de betalingstermijn van de factuur is verstreken, het daarmee corresponderende factuurbedrag nog niet in haar bezit heeft, is de wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie is vereist. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Rotom gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen; Het is de wederpartij niet toegestaan enig door de wederpartij verschuldigde bedrag te verrekenen met bedragen welke Rotom aan hem verschuldigd mocht zijn. De wederpartij is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van de gesloten overeenkomst in verband met enige andere door de wederpartij gesloten overeenkomsten.

Ingeval de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, althans haar faillissement wordt aangevraagd, tot boedelafstand overgaat, tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegelaten, althans een verzoek daartoe is gedaan, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd of in geval van liquidatie;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doel- stelling van zijn bedrijf; heeft Rotom door het enkel plaatsgrijpen van één der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden en het geleverde terug te nemen, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door Rotom verleende diensten terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Rotom op vergoeding van kosten, schaden en rente;

Artikel 14 Rente en Kosten
Indien betaling niet binnen de termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is zij vanaf datum verzuim een rente van 1% per maand of een gedeelte daarvan verschuldigd over het nog openstaande bedrag tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van huurder. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief, zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd met een minimum van € 250,--;

Artikel 15 Overmacht
Rotom is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en die ook niet krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting(en) voor haar rekening komt. Onder overmacht vallen bijvoorbeeld, maar uitdrukkelijk niet alleen, werkstaking, stagnatie in de aanvoer van benodigde zaken en brandstof, transportvertraging, brand en vergelijkbare omstandigheden bij Rotom dan wel haar toeleveranciers. Indien Rotom door overmacht of andere buitengewone omstandigheden niet of niet tijdig in staat is om haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft zij het recht om de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel (indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. Indien de tijdelijke overmacht langer dan zes maanden geduurd heeft, kan de wederpartij overgaan tot ontbinding van de overeenkomst zonder dat hij recht heeft op een schadevergoeding. Rotom blijft gerechtigd tot betaling van haar toekomende prijs.

Artikel 16 Garantie
Rotom garandeert, met inachtneming van de in deze algemene voorwaarden genoemde beperkingen, de deugdelijkheid van de door haar geleverde artikelen mits haar instructies met betrekking tot het gebruik van de artikelen strikt zijn opgevolgd en er sprake is van een (in de branche) normaal gebruik. De garantie vangt aan op de dag van aflevering van de artikelen, althans op de dag dat Rotom meldt dat artikelen voor aflevering gereed zijn. De garantieperiode verstrijkt 3 maanden daarna. Deze garantie is beperkt tot: - gebreken die binnen de garantieperiode ontstaan zijn en ook binnen die periode gemeld zijn aan Rotom; - productiefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik of ondeugdelijke bewerking, behandeling, onderhoud en opslag; - leveringen aan de wederpartij binnen de EU; Deze garantie vervalt: - bij bewerkingen, wijzigingen of veranderingen door een de wederpartij of een derde aan of van het geleverde; - bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven of een abnormaal hoge gebruiksfrequentie; In het geval Rotom niet de fabrikant is van door Rotom geleverde artikelen is de aansprakelijkheid van Rotom en de te verlenen garantie beperkt tot de aansprakelijkheid en de garantie zoals die wordt aanvaard en verstrekt door deze leverancier van die artikelen. Indien tijdig een claim onder de garantie valt, zal Rotom naar haar keuze opnieuw presteren door nieuwe zaken leveren, dan wel de gebreken herstellen, dan wel de zaken terugnemen onder creditering van de (koop)prijs. Eventuele vervoers- en verzendingskosten zijn voor rekening van de wederpartij. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon, uren of bijkomende kosten, deze komen voor rekening van opdrachtgever; Bij onterechte reclamaties staat het Rotom vrij de kosten van onderzoek in rekening te brengen bij de opdrachtgever. In prijs gereduceerde zaken vallen buiten de garantie; Zolang de wederpartij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 17 Aansprakelijkheid
Rotom is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst. Indien Rotom desondanks aansprakelijk is voor enige schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal dat deel van het factuurbedrag dat gemoeid is met dat onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans maximaal tot het factuurbedrag, althans tot maximaal de totale opdrachtsom, althans tot het bedrag van de door de assuradeur van Rotom te verstrekken uitkering. Indien de gevolgen van enige schade, uit hoofde van deze overeenkomst ontstaan, door de wederpartij te verzekeren was, dan wel normaliter door afnemers in die branche verzekerd wordt, zal Rotom nimmer aansprakelijk zijn. Door Rotom eventueel met assuradeuren gesloten verzekeringsovereenkomsten (o.a. terzake van wettelijke aansprakelijkheid en productenaansprakelijkheid) ontslaat de wederpartij niet van de verplichting zichzelf ook adequaat en op dezelfde wijze te verzekeren. Rotom is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie; Rotom is niet aansprakelijk voor kosten, schade en rente, die direct of indirect het gevolg zijn van: * schending van octrooien, licenties, auteursrechten of andere rechten van derden, als gevolg van gebruik van, door of vanwege de wederpartij aan Rotom verstrekte gegevens; * nalatigheid van onze werknemers of van personen die door ons zijn gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst; * overschrijding van de levertijd ten gevolge van buiten controle van Rotom vallende omstandigheden; * schade die direct of indirect aan personen, goederen of het bedrijf van afnemer en/of derden mocht ontstaan. Modellen, afbeeldingen, gereedschap, tekeningen, beschrijvingen en alle overige informatie, door de wederpartij ter beschikking van Rotom gesteld, blijven voor zijn rekening en risico en zullen na gebruik, eveneens voor zijn rekening en risico aan hem worden geretourneerd. Rotom is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Rotom is uitgegaan van de door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens met name met betrekking tot het aanwezig zijn van verontreinigde of gevaarlijke materialen of stoffen, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Rotom kenbaar behoorde te zijn; Rotom is niet aansprakelijk voor schade indien de wederpartij zelf wijzigingen heeft aangebracht in of werkzaamheden heeft verricht aan het door Rotom geleverde en/of indien de wederpartij deze zaken/prestaties voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden heeft aangewend. Evenmin is Rotom aansprakelijk indien de huurder de gebruikshandleiding niet heeft nageleefd. De wederpartij vrijwaart Rotom voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan de wederpartij toerekenbaar is; Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Rotom nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Rotom bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Rotom steeds de bedoeling van de wederpartij als leidraad en uitgangspunt neemt; De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Rotom of zijn ondergeschikten; De wederpartij dient Rotom de ruimte te bieden alle handelingen te verrichten die schade kunnen voorkomen, beperken, herstellen of opheffen, bij gebreke waarvan de wederpartij voor de hierdoor ontstane schade aansprakelijk is. Rotom is niet aansprakelijk indien zaken niet geschikt blijken voor het doel waarvoor de wederpartij de goederen heeft besteld. De wederpartij dient zich derhalve omtrent de geschiktheid van zaken voor het doel dat hij daarmee beoogt tevoren op de hoogte te stellen. Schadevorderingen ten gevolge van het hierboven vermelde dienen binnen 7 dagen na het ontstaan daarvan of zo veel eerder als de huurder de schade had kunnen onderkennen, bij Rotom per aangetekend schrijven te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding door de huurder.

Artikel 18 Risico-overgang/vervoer
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op het moment waarop deze zaken aan de wederpartij wordt (af)geleverd Indien Rotom voor vervoer/verzending van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Rotom bepaalt de wijze van vervoer.

Artikel 19 Toepasselijk recht

Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 20 Geschillen
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Rotom. Niettemin heeft Rotom het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 21 Vertalingen
Van deze algemene voorwaarden kunnen vertalingen in omloop worden gebracht. De Nederlandse tekst prevaleert bij tegenstrijdigheden.

BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR

Artikel 22 Platform online geschillenbeslechting
Indien u verplicht of bereid bent deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure, kunt u als volgt informeren over het ODRplatform: De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen vrijwillig/verplicht deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure.”

Indien u niet verplicht of bereid bent deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure, kunt u als
volgt informeren over het ODR-platform: De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure.”

Artikel 23 Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Trusted Shops GmbH, Subbelrather Straße 15c, 50823 Keulen - Duitsland, [email protected], Telefoon: + 31 020 709 1235) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt
voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
- kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement).”


Artikel I Algemeen

In geval van tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden van Rotom en de verhuurvoorwaarden, prevaleren de verhuurvoorwaarden. Rotom verbindt zich aan huurder nader gespecificeerde zaken ten gebruike in huur af te staan gelijk huurder zich verbindt deze zaken van Rotom ten gebruike in huur aan te nemen; Huurder verbindt zich de overeengekomen huurprijs en de uit deze overeenkomst voortvloeiende vergoedingen en kosten te betalen en het gehuurde na beëindiging van de huurtijd terug te leveren, een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde. Rotom blijft te allen tijde eigenaar van de verhuurde zaken. Rotom behoudt zicht het recht voor om op elk tijdstip een eind te maken aan het huurcontract mits een vooropzegging van 30 dagen per aangetekend schrijven of fax met verzendbericht is gedaan aan de huurder. Iedere huurovereenkomst wordt aangegaan onder opschortende voorwaarde van beschikbaarheid.

Artikel II De Huurperiode
De huur wordt aangegaan voor een door partijen vastgestelde periode, welke aanvangt op de overeengekomen dag van aflevering en eindigt op de overeengekomen dag van teruglevering. Het verhuurde dient in zijn geheel en in goede, schone, staat te worden teruggeleverd; De verschuldigde huur wordt bepaald aan de hand van dagen, tenzij een andere periode overeengekomen is. Delen van een periode worden als volledige periode gerekend. Rotom berekent eenmalige handling / servicekosten per hoofdartikel. Alle huurprijzen zijn af depot, exclusief transport. Bij franco levering worden transportkosten bij de eerste maandfactuur berekend voor zowel de levering als de retourzending. Wanneer het verhuurde binnen de overeengekomen huurperiode voortijdig wordt teruggeleverd, blijft de huursom over de gehele overeengekomen huurtijd verschuldigd; Indien het gehuurde door enige oorzaak niet op de overeengekomen datum van aflevering door huurder wordt afgehaald, dan wel Rotom niet in staat is gesteld het gehuurde tijdig af te leveren, voorzover Rotom het transport op zich heeft genomen, is niettemin de huursom over de gehele overeengekomen periode verschuldigd, terwijl het gehuurde voor rekening en risico van huurder ter beschikking wordt gehouden. Indien huurder niet onverwijld na sommaties het gehuurde afhaalt, is Rotom gerechtigd daarover vrijelijk te beschikken, terwijl de overeengekomen huurprijs onverkort verschuldigd blijft; Indien het gehuurde niet opgehaald kan worden door Rotom op de in de huurovereenkomst overeengekomen datum, bijvoorbeeld en onder andere door afwezigheid van huurder en/of niet bereikbaarheid van de locatie van het gehuurde of welke oorzaak ook, is huurder aansprakelijk voor alle kosten, schade etc. die daaruit voortvloeien. Rotom behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode deze niet te verlengen; In geval van (met instemming van Rotom) voortduren van de huur, na afloop van de overeengekomen huurtermijn, wordt de huur berekend en betaald op basis van de overeengekomen huurprijs en zullen alle bepalingen van de huurovereenkomst inclusief algemene voorwaarden van kracht blijven. Indien de huurovereenkomst voor een onbepaalde tijd is aangegaan, eindigt de huurovereenkomst door schriftelijke opzegging door een der partijen aan de medecontractant, met inachtname van een opzegtermijn van 1 werkdag.

Artikel III Beschikbaarstelling en teruglevering
Vanaf de aanvang der huurperiode wordt het gehuurde bij Rotoms opslag of magazijn beschikbaar gesteld. Huurder heeft het recht het gehuurde voor afname of verzending en bij (af)levering te (doen) keuren. Indien huurder van dit recht geen gebruik maakt, wordt het gehuurde geacht in goede staat, volledig en volgens afspraak te zijn afgeleverd; Rotom verzorgt het transport en de installatie slechts indien dit uitdrukkelijk overeengekomen is. Indien Rotom het transport verzorgt, dient huurder ervoor te zorgen dat de plaats van bestemming goed en tijdig bereikbaar is voor vrachtauto's en andere te gebruiken transportmiddelen, Rotom en de zijnen gemachtigd zijn de plaats van bestemming te betreden en het gehuurde daar te lossen Huurder is aansprakelijk voor eventuele schade aan het terrein of aan goederen die zich daarop of daarin bevinden. Na afloop van de huurperiode is huurder verplicht de gehuurde zaken tijdens kantooruren in oorspronkelijke en gereinigde staat compleet terug te leveren bij de opslagruimte of het magazijn van Rotom c.q. op het overeengekomen terugleveradres, alwaar huurder als bewijs van teruglevering een bon zal ontvangen. Indien huurder zich niet houdt aan de terugleververplichting, zal huurder aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade en kosten, inkomstenderving van Rotom daaronder begrepen. Huurder is onder dezelfde voorwaarden verplicht alle bij het gehuurde behorende bescheiden en accessoires op het tijdstip van inlevering aan Rotom te overhandigen;

Artikel IV Risico
Gedurende de gehele huurperiode is het volledige risico - inclusief transportrisico en laden en lossen - van de gehuurde zaken voor rekening van huurder, onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of niet-handeling enige schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook ingeval van overmacht. Huurder is verplicht alle schade aan de gehuurde zaken te vergoeden op basis van nieuwwaarde, zowel in geval van beschadiging, als ook in geval van verlies. Onherstelbaar materiaal zal als verlies beschouwd en berekend worden. Huurder is verplicht de huurprijs door te betalen, totdat hij de schade aan Rotom heeft vergoed. Vergoeding van schade, zal huurder nimmer eigenaar maken. Kosten terzake zullen separaat gefactureerd worden. Huurder is verplicht het gehuurde te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle normaal te verzekeren risico's, waaronder in elk geval diefstal, brand, waterschade, transportschade, vernieling etc. Huurder is verplicht op verzoek van Rotom het bewijs van gesloten verzekering te leveren middels het overleggen van de polis met voorwaarden. Indien Rotom de gesloten verzekering niet acceptabel acht, is huurder verplicht een nieuwe en/of aanvullende verzekering te sluiten ter verzekering van het gehuurde. Huurder verplicht zich, op eerste verzoek van Rotom, zijn rechten ten opzichte van de verzekeringsmaatschappij aan Rotom te cederen. Het is huurder niet toegestaan deze vorderingen aan derden te verpanden en/of te cederen.

Artikel V Gebruik
Gedurende de huurperiode is huurder gehouden de gehuurde zaken naar aard en bestemming als een goed huurder te gebruiken, te onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en beschadiging; Huurder is verplicht het gehuurde gedurende de huur voor zijn rekening in behoorlijke en bedrijfsvaardige toestand te houden en is verplicht onmiddellijk na constatering van enige gebrek, dit gebrek aan Rotom te vermelden Huurder is verplicht de bij het verhuurde behorende en aan huurder verstrekte gebruikshandleiding strikt en volledig na te leven. Indien huurder nalaat genoemde gebruikshandleiding strikt en volledig na te leven kan huurder nimmer enig beroep doen op een eventueel gebrek in de zaak of prestatie, zulks terwijl huurder gehouden is zijn (betalings)verplichtingen volledig na te komen, onverminderd het recht van Rotom om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en onverminderd het recht van Rotom op volledige vergoeding van de schade, kosten etc. Correcte naleving van de gebruikshandleiding impliceert overigens niet dat Rotom in voorkomend geval aansprakelijk is. Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of namens Rotom uitgevoerd. Huurder mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Rotom eventuele reparaties (laten) uitvoeren door deskundig personeel, terwijl alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt. Uitsluitend reparatiekosten ten gevolge van normale gebruiksslijtage zijn voor rekening van Rotom, weshalve alle overige kosten, bijvoorbeeld kosten ten gevolge van overbelasting, ondeskundig gebruik. molest voor rekening van huurder zijn. Mankementen dienen terstond schriftelijk aan Rotom te worden gemeld; Gedurende de huurperiode is Rotom te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van het gehuurde te controleren. Huurder dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het gehuurde te verlenen; Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rotom is het niet toegestaan het gehuurde buiten Nederland te brengen of aan enige derde in gebruik te geven, noch enig uit de huurovereenkomst voortvloeiend recht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Eigendomskenmerken van Rotom mogen niet verwijderd worden.

Artikel VI Opschorting & ontbinding
Louter aanvullend op hetgeen bepaald is in de algemene voorwaarden, kan Rotom op elk moment het huurcontract zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter ontbinden, zonder opzegging en zonder schadeloosstelling indien het verhuurde onbeheerd achterlaten wordt door de huurder of indien huurder het gehuurde niet op de overeengekomen datum teruglevert.

Artikel VII Transfer
De huurprijs van het materiaal mag alleen getransfereerd worden van de huurder (genaamd "de cedent") naar een andere huurder (genaamd "cessionaris"), wanneer deze laatste de algemene verhuurvoorwaarden heeft getekend. In geval van onrechtmatige transfer van goederen, behoudt Rotom zich het recht voor de getransfereerde goederen terug te halen. De daaruit voortvloeiende kosten zullen voor rekening zijn van de huurder. De huur zal worden gerekend tot en met de dag van teruggave van de materialen.

NAW Gegevens:
Rotom NV
Industrieterrein "Zwaarveld" 17
9220 HAMME
Tel: +32 (0)52-478887
Naam website: www.logistiekonline.be
Handelsregister:070033050
BTW: BE0418324970